חבר מביא חבר – תקנון השתתפות

חבר מביא חבר – תקנון השתתפות
14 אוג 2019

במבצע "חבר מביא חבר" של חברת TandemG רשאי להשתתף כל אדם אשר מעוניין להעביר קורות חיים של מועמדים למשרות בחברה.

הזכאות לתגמול מבוססת אך ורק על קבלה לעבודה של מחפש עבודה לחברת TandemG, לאחר 3 חודשים מיום העסקתו.

 

זכאות להשתתפות תהיה מחויבת בקיום כל התנאים המצטברים שלהלן:

שליחה ישירה של מסמך קורות החיים העדכני של המועמד המומלץ.

מחפש העבודה אינו רשום במאגר חברת TandemG כמחפש עבודה פעיל בשנה שקדמה למועד שליחת קורות החיים במסגרת המבצע.

יידוע המועמד כי קורות החיים שלו הועברו במסגרת המבצע לחברת TandemG באחריות המשתתף במבצע.

 

הזכאות תינתן באם קורות החיים של המומלץ לא היו מצויים במאגרי חברת TandemG במהלך השנה שקדמה למתן קורות חייו ע"י הממליץ.  ו/או המומלץ לא היה מצוי בקשר עם החברה בפרק הזמן הנ"ל.

הממליץ יחשב כמשתתף במבצע רק לאחר בדיקה וקבלת אישור בכתב מחברת TandemG כי עמד בתנאי המבצע.

ניתן לשלוח כמות בלתי מוגבלת של  קורות החיים של חברים, אך התגמול יינתן פעם אחת עבור כל חבר.

התגמול בגין הפניית מועמד במסגרת מבצע "חבר מביא חבר" הינו 1000 ₪ בשוברי קנייה שיוענקו במשרדי TandemG, אשר יועברו לאחר תום 3 חודשי העסקה של החבר בחברת TandemG. לא ישלחו שוברים בדואר או יסופקו לאדם אחר מהמשתתף הזוכה.

 

הזכאות לתגמול תקפה למשך לחצי שנה מיום העברת קורות החיים על ידי החבר.

 

במידה והמועמד יסיר את מועמדותו מהתהליך או יעזוב לפני שמלאו לו 3 חודשים לעבודתו בTandemG, מכל סיבה שהיא, לא יוענק תגמול במסגרת מבצע "חבר מביא חבר".

חברת TandemG רשאית להפסיק את המבצע בכל שלב וללא הודעה מוקדמת.

TandemG רשאית לקבוע אי זכאות מכל סיבה שהיא, לרבות סוגיות משפטיות, חוקיות וחשבונאיות.

מקבל השובר יחתום על הצהרת קבלת תמורה.

הממליץ מאשר להשתמש בתמונתו, שמו ועצם זכייתו בשובר בפרסומי החברה.

Share

OPEN POSITIONS